Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
б) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
в) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
г) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
д) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.6. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.7. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.8. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.9. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.10. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Условия за ползване на Greece-Hotels.BG

Добре дошли на сайта Greece-Hotels.BG, продаващ услугите на туристическа агенция "Профи Турс ООД".

Преди да започнете да използвате нашата уеб страница и
интегрираните на нея Интернет резервационна система и системи за търсене
и закупуване на хотелски резервации, моля да се запознаете с общите
условия за ползване на уеб сайта.

Посочените по-долу дефиниции с главни букви имат следното значение, освен ако в текста не е посочено друго:

"Профи Турс ООД" е дружество, регистрирано съгласно законите на
Република България със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Доспат 43, ет. 1, ЕИК BG201318567. "Профи Турс ООД " е лицензиран туроператор с РК-01-6668. "Профи Турс " ООД е администратор на интернет резервационна система за самолетни билетии, както и интернет резервационни системи за търсене и закупуване на хотелски резервации
и застраховки, интегрирани на сайта Greece-Hotels.BG и други уеб сайтове на дружеството.
При заявка по телефон или електронната поща "Профи Турс " предлага съдействие при резервации на коли под наем, организиране на мероприятия и други туристически услуги. ,

, Система за търсене и закупуване на самолетни билети предоставя на
Потребителя възможност да търси, селектира и резервира самолетни билети
за вътрешни и международни полети оперирани от редовни или нискотарифни
авиокомпании. Системата за търсене и закупуване на самолетни билети на уеб сайта Greece-Hotels.BG
е свързана с глобалната резервационна система на Amadeus, както и със система предоставяща достъп и до много
нискотарифни авиокомпании в Европа и света.

Система за търсене и закупуване на хотелски резервации
предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира
хотели в Република България и в чужбина. Системата принадлежи на трети
лица и предоставянето на услугата се извършва в съответствие с общите
условия на доставчика на услугата, поради което Ви съветваме да се
запознаете с тях.

Система за търсене и закупуване на застраховки
предоставя на Потребителя възможност да закупи застраховка. Системата
принадлежи на трети лица и предоставянето на услугата се извършва в
съответствие с общите условия на застрахователя, поради което Ви
съветваме да се запознаете с тях.

Потребител или Вие е всяко физическо лице, което
използва Системата за търсене и закупуване на самолетни билети, Системите за търсене и закупуване на
хотелски резервации и застраховки и/или настоящата уеб страница.

Туристическа услуга (Туристически услуги) означава
всяка, всички или комбинация от следните услуги- закупуване на
самолетен билет, хотелска резервация, застраховка, резервации на коли
под наем, организиране на туристически мероприятия.

Нискотарифни авиокомпании – Тези авиокомпании се
отличават от редовните с ниските цени за повечето от полетите си, но
имат специфични условия относно допустимия багаж, начини на разплащане,
възможности за промяна на имена, полети и др. детайли на вече издаден
самолетен билет. Нискотарифните авиокомпании са също известни като Low Cost Carriers (LCC). Предлаганите нискотарифни
авиокомпании в Системата за търсене и закупуване на самолетни билети на Greece-Hotels.BG са изброени по-долу:

Aer Arann, Aer Lingus, Air Iceland, Air Europa, Air Rarotonga, Air
Southwest, Airasia, AirTran Airways, Atlas Blue, Aurigny, Baboo Airways,
Blu Express, Blue 1, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, BMIbaby,
CanJet, Centralwings, Cimber Air, Corendon, Darwin Airline, easyJet,
EuroManx, Evolavia, Excelairways, First Choice, FlyBe, flyglobespan,
flythomascook.com, Freedom Air, Germanwings, Ghana International
Airlines, Golden Air, Gotlandsflyg, Great lakes аviation, Gulfstream
intl Airlines, Hapag Lloyd Express, Helvetic, Highland airways, Iceland
Express, Intersky, Jet2, Jet4you, Jet Blue Airways, JetairFly / TUI
Airlines Belgium, Kullaflyg, Kulula, Luxair, Lydd Air, Malmo Aviation,
Monarch Airlines, My Way Airlines, MyTravel, Nature Air, Nordic
Regional, Norwegian, Ryanair, Scandjet, Sky Europe, Skytrans Airlines,
Smart Wings, Southwest, SpiceJet, Spirit Airlines, Sterling,
Stockholmsplanet, Sun Country Airlines, SunExpress, TAM,
ThomasCookAirlines.com, Thomsonfly,
Transavia, USA 3000 Airlines, Viking Airlines, Vildanden, Vintage
Props & Jets, Virgin Blue, Volareweb, Vueling, WestJet Airlines,
Welcome Air, Winair, Wizz Air, Zambian.

Важно: Нискотарифните авиокомпании не подлежат на общите условия за превоз, съдържащи се в разпоредбите на IATA.

Условията на тарифите на всеки нискотарифен авио превозвач са достъпни през сайта Greece-Hotels.BG както и директно на уеб сайтовете на нискотарифните авиокомпании.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
  1. Условиe за ползване на Системата за търсене и закупуване на самолетни билети, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки и уеб страницата е приемане на общите условия на "Профи Турс ООД ". Общите условия са приложими от момента, в които отворите настоящата уеб страница и се прилагат по отношение на всички услуги, предлагани от “Профи Турс ООД ", включително когато закупувате съответната услуга по телефона. Чрез достъпа си и използването на уеб сайта, по какъвто й да е начин Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и между Вас и "Профи Турс ООД " възникват договорни отношения. Поради което Ви препоръчваме внимателно да ги прочетете и в случай, че не сте съгласни с тях, моля да преустановите използването на уеб сайта и услугите предлагани от Системата за търсене и закупуване на самолетни билети и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки незабавно. В случай, че имате въпроси относно Общите условия моля да се свържете с нас по e-mail.
  2. С цел предотвратяването на евентуални недоразумения моля да имате предвид, че настоящите Общи условия уреждат отношенията по резервирането и закупуване на самолетни билети през сайта Greece-Hotels.BG както и резервирането на хотелски стаи, коли под наем закупуването на застраховки и други туристически услуги предлагани от "Профи Турс ООД ". Условията за превоз, включително но не само като глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната Туристическа услуга се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответния превозвач или доставчик на Туристическата услуга, поради, което приемането -й от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга Туристическа услуга. Поради това преди да направите резервация моля внимателно да прочетете съответната тарифа и/или общи условия и да отбележите, че ги разбирате и приемате. Ако имате проблем с разчитането на условията на тарифата предоставени директно от авиокомпанията и/или общите условия на доставчика на Туристическата услуга, моля не се колебайте да потърсите подкрепата на туристическите консултанти на "Профи Турс ООД ". В случай, че не приемате условията на съответната тарифа и/или общи условия на доставчика на услугата, моля незабавно да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условита на другите тарифи и/или общи условия на доставчика, предложени в резултатите след търсенето ви в Системата за търсене и закупуване на самолетни билети и/или Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, самолетни билети или да потърсите помощ от консултантите на "Профи Турс ООД " на телефони 0879 323 622, 0884 241 988, 0884 88 77 50, 02 940 11 23 или по e-mail.
  3. Настоящата уеб- страница може да съдържа линкове към други уеб-страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и порaди това Ви съветваме, когато използвате тези уеб- страници да се запознаете с техните общи условия.
  4. Тази уеб страница, Интернет резервационна система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, са за лична и нетърговска употреба. Без изричното писменно съгласие на "Профи Турс ООД " никой не може да използва Системата за търсене и закупуване на самолетни билети и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки с търговски цели. Цялото съдържание и информацията на тази уеб страница (включително цените и наличността на туристическите услуги), както и средствата за осигуряването им са собственост на "Профи Турс ООД " или на доставчиците и снабдителите и (авиокомпании, хотели, туроператори и др.).
 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И "Профи Турс ООД "
  1. Системата за търсене и закупуване на самолетни билети , Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки могат да се използват само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и съгласно действащото българско законодателство и не са налице пречки да поема договорни задължения.
  2. Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на Системата за търсене и закупуване на самолетни билети, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки и разходите произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-страницата услуги.
  3. Потребителят се задължава, да ползва Интернет резервационните системи за търсене и закупуване на самолетни билети, хотелски резервации и застраховки по начин съответстващ на Общите условия, общите условия на доставчика на Туристическата услугата и действащото законодателство в Република България, и да избягва каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването на Системата за търсене и закупуване на самолетни билети, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки или използването на услугите се причинят вреди на "Профи Турс ООД ", служители, доставчици и/или партнъори на фирмата, отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.
  4. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за самолетни билети, застраховки, хотелски резервации или други услуги с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, както и да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод. Хотелски резервации или резервации за автомобил под наем не могат да се заплащат с чужда кредитна карта независимо от съгласието на собственика на картата.За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателсто, "Профи Турс ООД " незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки.
  5. Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в Системата за търсене и закупуване на самолетни билети и Системите за за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки включително, но не само начална и крайна дата на пътуването, начална и крайна дата на застраховката, дата на настаняване и напускане на хотела, избор на хотел, вид застраховка, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата, съгласието си с общите условия на доставчика.
  6. В случай на резервация по телефона, "Профи Турс ООД " ще изпрати електронно съобщение на посочения от Потребителя е-майл адрес с детайли за направената резервация. Съдържанието на електронното съобщение, следва да бъде потвърдено от Потребителя в рамките на 2 часа от получаването му. В случай, че Потребителят не потвърди съдържанието в рамките на 2 часа от получаването му и/или заплати направената резервация се счита, че той е потвърдил резервацията с детайлите, посочени в електронното съобщение. В случай, че Потребителят не предостави е-майл адрес или валиден е-майл адрес, но направи плащане на резервацията, направена по телефона се счита, че той е съгласен с детайлите на резервацията, договорени по време на телефонния разговор.
  7. Потребителят следва да се информира относно визовите изисквания за съответната държава, за която закупува самолетен билет, застраховка и/или хотелска резервация и да си набави всички необходими визи и документи за безпролемното си пътуване. "Профи Турс ООД " не носи отговорност в случай, че на Потребителят му е отказано пътуване и/или ползване на други Туристически услуги поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито й да било други документи, изисквани от българското законодателство или законодателството на съответната държава.
  8. Потребителят трябва да провери с "Профи Турс ООД " най-късно 72 часа преди резервирания полет дали авио превозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.
  9. "Профи Турс ООД " съветва Потребителят да се запознае с политическата обстановка в държавата, която би желал да посети и го информира, че не носи отговорност в случай на безредеци, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха произтекли вреди за Потребителя.
  10. "Профи Турс ООД " съветва Потребителят да се запознае с информация за хотела, който е резервирал като време за настаняване и напускане, адрес, необходими документи за настаняване и други, които са му необходими с оглед ползване на услугата.
  11. Потребителят има право да направи 1 (едно) копие на потвърждението на закупената от него услуга. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да не създава производни продукти, да не предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от тази уеб страница. В случай на констатирани нарушения "Профи Турс ООД " ще предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.
  12. В случай, че Ви е необходимо съдействие във връзка със закупена застрахователна полица, моля да се свържете директно със застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони.
  13. "Профи Турс ООД " предупреждава, че при ползването на Системата за търсене и закупуване на самолетни билети и/или Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки  рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки посочени в раздел III, IV и V за съответната услуга на настоящите Общи условия  и системата е генерирала резервационен код при плащане с кредитна карта. При плащане с банков превод резервацията е успешна след като са изпълнени всички стъпки посочени в Секция III и V за съответната услуга и системата е генерирала резервационен код. След приключване на резервацията ще получите е-майл с резервационен код и инструкции. В случай че не получите такъв е-майл моля да се свържите с нас.
  14. "Профи Турс ООД " не гарантира, че ползването на резервационните системи за търсене и закупуване на самолетни билети, хотелски резервации и застраховки ще протича без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет "браузера", електро захранването или с интернет връзката на потребителя.
  15. "Профи Турс ООД" не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето Ви, няма да се появят в интернет резервационната система на "Профи Турс ООД " и/или системите за за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно поради настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между двете търсения с резервационната система или системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки. За валидно се счита търсенето направено последно.
  16. "Профи Турс ООД " предупреждава, че ако Потребителят не потвърди веднага избраният от него самолетен билет, хотелска резервация и/или застраховка по начина описан в Секция III, IV и/или V за съответната услуга за "Профи Турс ООД " не възниква договор за посредничество при покупка на самолетни билети, хотелски резервации и/или застраховки, нито "Профи Турс ООД " Ви гарантира, че при последващо търсене ще имате възможност да резервирате самолетен билет, хотелска резервация и/или застраховка и/или хотел на същата цена.
  17. "Профи Турс ООД " полага грижата като добър търговец и администратор на сайта и интернет резервационната система да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете се с нас незабавно.
 3. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
  1. Потребителят може да направи резервация за самолетен билет, използвайки интернет резервационната система на "Профи Турс ООД " на сайта Greece-Hotels.BG по следния начин:
   • Стъпка 1: Въвеждане на критериите за търсене (От и До дестинации, тип полет, дати за начало и край на пътуването, брой и тип пътници ) във Формата за търсене и натискане на бутона "Търси"
   • Стъпка 2: В рамките на 60 секунди Системата за търсене и закупуване на самолетни билети генерира резултати от търсенето като в началото на страницата с резултатите се предоставя обобщена информация за авиокомпаниите и полетите, а по-долу подредени във възходящ ред са всички полети отговарящи на заложените критерии за търсене. В информацията за всеки предложен полет на страницата с резултати от търсенето са предоставени точните детайли за маршрута , авиокомпанията, полета, часовете на тръгване и пристигане, линк до общите условия на сайта както и линк до условията на всяка една тарифа. Относно цената на предложените полети, моля отбележете, че на страницата с резултатите от резервационната система има специален текст уведомяващ потребителите, че представената цена е крайна цена на самолетния билет включваща всички летищни такси, но не включваща таксата за издаване на билета на "Профи Турс ООД ", която се добавя на следващата стъпка от резервационния процес, както и, че е възможно според вида авиокомпания на следващата стъпка от резервационния процес да се добави такса за багаж, такса за обработка на плащането (при нискотарифните авиокомпании) или такса за допълнителна услуга, избрана от Потребителя.
   • Стъпка 3: След като Потребителят селектира най-подходящия за него полет, и се запознае с условията на тарифата на превозвача, следва да натисне бутона "Избери"
   • Стъпка 4: Потребителят следва да въведе на латиница имената на пътника, както са изписани на валиден документ за самоличност, с който ще пътува и да посочи начин на плащане – Кредитна Карта, Банков превод, системите за разплащане на EPay и EasyPay, в брой.
   • Стъпка 5:
    1. При избор на плащане с кредитна карта: Потребителят трябва да въведе номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата, имената и адреса на картодържателя, валиден е-майл адрес, на който ще получи потвърждението си за резервация и телефон за връзка. Потребителят натиска бутона «Купи». В случай, че кредитната карта е валидна, редовна, има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, интернет резервационната система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и информация за очакване на издадения самолетен билет в рамките на 24 часа. Във всички други случаи Потребителят ще бъде информиран за причината, поради която резервацията не може да бъде успешно завършена.
    2. При избор на плащане с Банков превод: Потребителят трябва да въведе име и адрес на платеца (който ще направи превода), е-мейл адрес на който ще получи потвърждението си за резервация и телефон за връзка. След натискане на бутона "Купи" – интернет резервационната система завършва резервацията и генерира за клиента резервационен код както и информация относно това какво следва да се направи за да се издаде билета/ите. Резервацията е успешно приключена и билета/ите биват издаени едва след заплащане на дължимата сума в посочения срок. Потребителя се задължава да изпрати потвърждение за направения банков превод. Плащането се счита за извършено след като бъде изпратено копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща или факс номерът на "Профи Турс ООД ". В случай на не изпращане на потвърждение за извършеното плащане в най-кратък срок, Потребителят рискува цената на избрания полет да изтече и авиокомпанията да анулира резервацията преди билетът да бъде издаден, като всички щети произтичащи от това са за сметка на Потребителят.
  2. След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес посочен от него в интернет резервационната система. В електронното съобщение получено на пощата се дава информация какво следва да направи Потребителя, за да получи издаден билет по резервацията си.
  3. Потребителят получава едно от следните електронни съобщения:
   • "Потвърждение за резервация". – Потребителят получава това съобщение при успешно плащане с кредитна карта, когато е резервирал самолетен билет.
   • "Потвърждение за резервация/Очаква плащане" – Потребителят получава това съобщение при плащане с банков превод или в брой в офис. В съобщението се посочват банковите сметки на Профи Турс ООД и се посочва, че цената на самолетния билет не е гарантирана до момента на издаването на билета/ите, което се извършва веднага след получаване на повърждение за нареден банков превод за пълната сума, по факс или е-майл.
   • "Заявка за резервация"- това съобщение се изпраща когато авиокомпанията която обслужва избрания полет изисква допълнително време за потвърждение на резервацията. В този случай "Профи Турс ООД " се свързва с Потребителя в рамките на 48 (четирдесет и осем) часа и го уведомява за статуса на резервацията му.
  4. Потребителят може да направи резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Профи Турс ООД " и направи своето запитване, първо ще получите информация за търсения полет или друга туристическа услуга, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението направено по телефона. След потвърждение, Потребителят ще получи електронно съобщение с подробни инструкции как и в какъв срок да заплати направената резервация.
  5. Промени във вече издаден самолетен билет, включително неговото анулиране, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в условията на тарифата на съответния превозвач, извършващ полета или изпълнителя на услугата и при спазване на посочените в нея правила. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те са свързани със заплащане на предвидените в условията на тарифата глоби и допълнителни такси.
 4. ЗАКУПУВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ
  1. Потребителят може да направи хотелска резервация, използвайки системата за търсене и резервиране на хотелски резервации на сайта Greece-Hotels.BG по следния начин:
   • Стъпка 1: Въведете критериите за търсене (Дестинация, дати на настаняване и напускане на хотела, брой стаи, брой възрастни и възраст на децата) във Формата за търсене и натискане на бутона "Търси хотели" (Search hotels).
   • Стъпка 2: В рамките на 60 секунди Системата за търсене и резервиране на хотели генерира резултати от търсенето като в началото на страницата се посочват общия брой на намерените хотели и след това списък на хотелите с кратка информация къде са разположени, вид свободни стаи за съответните дати и цена. Подреждането на хотелите е по критерии на системата, но ако желаете можете да изберете друг критерий на подредба като Цена, Близост до центъра, Потребителска оценка и др. Ако желаете повече информация за конкретен хотел, можете да натиснете бутона "Детайли" и да прочетете описанието на хотела, стаите, начините за плащане, как да достигнете до хотела и друга полезна информация, необходима Ви, за да направите своя избор.
   • Стъпка 3: След като изберете най-подходящия за Вас хотел, следва да написне бутона Резервирай срещу вида стая, която сте избрали. Появява се обобщена информация за избрания хотел, периода на престой, вида стая и крайна цена. В случай, че сте съгласни с изписаната информация натиснете бутина Резервирай. "Профи Турс ООД " не носи отговорност за точността на информацията за предлаганите услуги, предоставяна от трети лица (доставчици), като описание на хотели, карти и географски координати, и пр. Категорията на хотелите се определя едностранно от трети лица, с които "Профи Турс ООД " е в договорни отношения и може да се различава от официалната категоризация на хотелите по местното законодателство.
   • Стъпка 4: Потребителят следва да въведе на латиница имената си, както са изписани на документа за самоличност, с който ще се идентифицира в хотела, електронен адрес, телефон за контакти на пътника, да избере начин на плащане, по който ще заплати направената резервация, да се запознае с общите условия на доставчика на услугата и да отбележи, че ги е прочел и е съгласен с тях. След това следва да написне бутона „Продължи към плащане”/„Приключи резервацията”.
   • Стъпка 5: Потребителят следва да въведе на латиница имената си, както са изписани на документа за самоличност, с който ще се идентифицира в хотела, електронен адрес, телефон за контакти на пътника, да избере начин на плащане, по който ще заплати направената резервация, да се запознае с общите условия на доставчика на услугата и да отбележи, че ги е прочел и е съгласен с тях. След това следва да написне бутона „Продължи към плащане”/„Приключи резервацията”.
   • Стъпка 6: Плащане на резервацията

    А. При плащане онлайн с кредитна карта: в случай, че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и запазва на момента избраните от Потребителя помещения.

    Б. При чрез потребителски профил в онлайн платформата за електронни разплащания EPay.bg : в случай, че през потребителския профил на Потребителя бъде извършено успешно плащане към потребителския профил на "Профи Турс ООД ", система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и запазва на момента избраните от Потребителя помещения.

    В. При плащане офлайн (не в момента на приключване на резервацията): по банков път на една от посочените по-долу банкови сметки на "Профи Турс ООД ", в брой в офис на "Профи Турс ООД " или на гише на EasyPay, системата потвърждава резервацията като генерира резервационен код и се опитва да запази на момента избраните от Потребителя помещения. В зависимост от условията на доставчика по конкретната ценова оферта, в определени случаи избраните помещения могат да бъдат запазени едва след приключване на плащането от Потребителя, за което на Потребителя се показва ясна съобщение преди избор на начин на плащане. В тези случаи "Профи Турс ООД " не носи отговорност при промяна на наличност или цена за избрания от Потребителя хотел и типове помещения от момента на получаване на офертата в рамките на Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации до момента на заплащане на услугата от Потребителя.
   • След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в системата за търсене и закупуване на хотелски резервации.
   • Потребителят може да направи хотелска резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Профи Турс ООД " и направите своето запитване, първо ще получите информация за конкретен хотел и цена, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението направено по телефона. След подвърждаване от Ваша страна и плащане по някой от гореизброените начини на плащане, резервацията ще бъде завършена и ще Ви бъде предоставен резервационен код.
   • Промени, включително отмяна на вече издадена хотелска резервация, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в условията на доставчика на услугата за конкретната оферта. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси. В процеса на закупуване на хотелска резервация, на Потребителя се показва информация относно условията за отмяна на вече направена хотелската резервация - сроковете и съответните такси за отмяна. При неявяване на Потребителя за използване на закупена хотелска резервация без предупреждение на "Профи Турс ООД " заплатените суми по резервацията не подлежат на възстановяване.
 5. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ
  1. Потребителят може да закупи застраховки, използвайки системата за търсене и закупуване на застраховки на сайта Greece-Hotels.BG по следния начин:
   • Стъпка 1: Натиснете върху полето „Застраховки” на началната страница на „Профи Турс ООД ”.
   • Стъпка 2: Застраховките, които се предлагат са туристическа застраховка и застраховка за анулация на билет. Моля да имате предвид, че застраховка за анулация на билет може да бъде направена и заплатена само от Потребител, закупил самолетен билет от Профи Турс ООД в рамките на 48 часа от издаването на билета. След като изберете вида застраховка моля въведете на критериите за търсене (продължителност на полицата, брой на застрахованите, страна на заминаване, дестинация, валута, цена застраховане) във Формата за търсене. След въвеждане на данните се изчислява сумата на застрахователната полица. В случай, че сте съгласни с цената и с общите условия на застрахователната полица моля натиснете бутона "Търси”.
   • Стъпка 3: В рамките на 60 секунди системата за закупуване на застраховки генерира форма, в която да Потребителят следва да въведе на латиница имената си, както са изписани на документа за самоличност, с който ще пътува, националност, дата на раждане и изберете начин на плащане. След това натиснете бутона „Плащане”.
   • Стъпка 4: Попълнете данните на застрахования като име, адрес, контакти. Моля да имате предвид, че всички полета са задължителни. В случай, че сте избрали плащане с кредитна карта моля посочете детайлите на кредитната карта. Отбележете, че сте съгласни с общите условия на застраховане и натиснете бутона „Купи застраховката”.
   • Стъпка 5: Плащането може да бъде с кредитна карта или по банков път.
    1. При избор на плащане с Кредитна карта: В случай, че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, система потвърждава застраховката като генерира резервационен код.
    2. При избор на плащане с Банков превод: Потребителя се задължава да изпрати потвърждение за направения банков превод. Плащането се счита за извършено след като бъде изпратено копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща или факс номерът на "Профи Турс ООД ".
  2. Потребителят получава едно от следните електронни съобщения:
   • "Потвърждение за застраховка". – Потребителят получава това съобщение при плащане с кредитна карта, когато е направил резервацията.
   • "Потвърждение за резервация за застраховка/Очаква плащане" – Потребителят получава това съобщение при плащане с банков превод. В съобщението се посочват банковите сметки на Профи Турс ООД и се посочва, че цената на застраховката не е гарантирана до момента на издаването на застрахователната полица, което се извършва веднага след получаване на повърждение за нареден банков превод за пълната сума, по факс или е-майл.
  3. След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в резервационната система. При плащане на застраховката по банков път в електронното съобщение е посочено, че статуса на застраховката е очаква плащане и ще бъде сключена след заплащане на дължимата цена.
  4. Потребителят може да направи застраховка и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Профи Турс ООД " и направите своето запитване, първо ще получи информация за конкретнaта застраховка, а вследствие ще получи електронно съобщение с информация за предложението направено по телефона, в случай че е посочил валиден електронен адрес. След подвърждаване от негова страна и плащане кредитна карта или банков превод застраховката ще бъде сключена и ще му бъде изпратена застрахователна полица.
  5. Промени, включително отмяна на във вече издадена застраховка, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси.
 6. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
  1. Посочените цени от резервационната система на "Профи Турс ООД " са в Евро и се заплащат в Лева по курс 1.956 Лева за 1 Евро при покупка на самолетни билети и 1.9558 Лева за 1 Евро при покупка на всички други услуги.
  2. Плащането на цената на съответната услуга се счита и за потвърждаване на всички данни въведени или дадени от Потребителя включително но не само имена, дестинация, период на пътуване и др., както и на настоящите Общите условия, условията на тарифата и/или Общите условия и условията за промяна и отмяна на закупена услуга на доставчика на съответната Туристическа услуга.
  3. В случай, че Потребителят избере метод за плащане чрез кредитна карта, е възможно потвърдената сума за заявената усуга, да бъде изтеглена в различна от посочената като крайна цена валута. В този случай е възможно разлика в сумата, обявена от "Профи Турс ООД ” в евро или лева, с тази, която реално се авторизира и в последствие изтегля, от предоставената за плащане карта. Тези различия се дължат на кръстосания обменен курс за различните валути между банката издател на кредитната карта и банката, с която авиокомпнията или доставчикът на услугата оперира, както и на условията на конкретната картова институция (VISA, MasterCard, Борика).
  4. "Профи Турс ООД " приема плащания в брой.
  5. В случай, че направите резервация на място в офиса на Профи Турс ООД без да използвате Системата за търсене и закупуване на самолетни билети на сайта Greece-Hotels.BG, дължимите от Вас такси за издаване на самолетен билет са различни от посочените в т. 8 от настоящия раздел.

   А. Заплащане на самолетни билети
  6. Плащанията се извършват чрез кредитна карта (VISA, MASTERCARD) или дебитна карта VISA Electron, Mastercard, Maestro през системите за разплащане EPay, BPay, EasyPay или по банков път на една от посочените по-долу банкови сметки:

   Сметка в Лева

   KBC Банк България ЕАД, София, България, BIC: RZBBBGSF

   IBAN: BG57 RZBB 9155 1061 0119 15

   Сметка в Евро

   ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ, BIC: BPBIBGSF

   IBAN:BG60 BPBI 7940 1446 0752 01

   В основание за банковия превод Потребителя се задължава да впише резервационния код получен от интернет резервационната система.

  7. В случай, че Потребителят избере метод за плащане – чрез банков превод, той ще получи електронно съобщение уведомяващо го, че плащането трябва да бъде извършено в най-кратък срок с цел да се запази резервираната цена и място за съответния полет. Повечето авиокомпании позволяват в рамките на 24 часа от завършването на резервацията, тя да се запази непроменена, но има тарифи които изискват издаването и съответно плащането на билета да се извърши в същия ден, поради което, в случай, че Потребителят няма възможност да направи банковия превод в рамките на деня в който е направена резервацията, то преди да преведе сумата в първия удобен случай, трябва да потвърди цената и статуса на резервацията си с туристически консултант от "Профи Турс ООД ". В случай, че тарифата е с по-дълъг срок за издаване на билета и при условие, че Потребителят преведе цялата дължима сума по сметката на "Профи Турс ООД " както и да изпрати копие от платежното нареждане по факс или е-майл, "Профи Турс ООД " ще издаде самолетния билет в съответствие с актуализираните и потвърдени от клиента детайли на резервирания полет. В случай, че в горепосочения срок Потребителят не извърши плащането или не изпрати потвърждение за извършено плащане и в следствие на това резервацията е анулирана или цената е променена от авиокомпанията "Профи Турс ООД " не носи отговорност за това.
   Същото важи и при избран метод на плащане в брой в офис на Профи Турс ООД или каса на EasyPay.
  8. Крайната цена на закупеният самолетен билет се формира по следния начин:
   1. Редовни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за издаване на самолетен билет. В зависимост от дестинацията таксата за издаване на билета е както следва: Местни полети - 10 Евро (19.56 лв)/билет ; Полети в рамките на Европа – 20 Евро (39.12 лв)/билет ; Междуконтинентални полети – 30 Евро (58.68 лв.)/ билет
   2. Нискотарифни авиокомапнии – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за багаж (в случай, че такава е дължима) + такса за обработка на плащането от авиокомпанията + такса за издаване на билета. При тези авиокомпании Потрбителят може да заяви допълнителна услуга - приоритетен бординг или допълнително багаж, за което се начисляват допълнителни такси. Таксата за издаване на билета за билети на нискотарифни авиокомпании е фиксирана и е 15 Евро (29.40 лв.)/билет при резервации, направени през Системата за търсене и закупуване на самолетни билети и 30 Евро (58.80 лв.) при резервации, направени по телефона или в наш офис.
  9. Таксата на "Профи Турс ООД " за анулацията на билет е 10 Евро (19.56 лв.) /билет. Таксата за промяна на билет във вече издаден билет е 15 евро (29.34 лв.)/билет.
  10. Ако в периода между резервацията на самолетния билет и получаването на потвърждение за извършен банков превод (копие от платежното нареждане) от "Профи Турс ООД ", се е повишила цената на резервирания самолетен билет, "Профи Турс ООД " незабавно уведомява Потребителя. В случай, че Потребителят е съгласен с обновената цена или други детайли които са се променили поради забавилото се плащане, то той следва да заплати разликата в цените по банков път и да изпрати копие от платежното нареждане на "Профи Турс ООД " по факс или е-майл. След като получи копие от платежното нареждане, "Профи Турс ООД " ще предприеме действия по издаване на резервирания самолетен билет.
  11. В случай, че с посочената от Потребителя кредитна карта бъде заплатена само сумата за цената на самолетният билет + летищните такси, но поради блокировка на картата от банката издател за таксуване през ПОС терминал с ръчно въвеждане на картовите детайли, ограничен лимит, или други причини възпрепятстващи таксуването на таксата за издаване на билета от предоставната от Потребителя карта независещи от "Профи Турс ООД ", "Профи Турс ООД " се свързва с Потребителят и той трябва незабавно да предприеме действия по заплащане на дължимата сума използвайки алтернативен метод за разплащане: 1. предоставяне на друга кредитна карта или 2. Банков превод,. В случай, че нито един от алтернативните методи за плащане не е приемлив за Потребителя и Потребителят е закупил билет за полет, изпълняван от редовна авиокомпания, той може да анулира издадения билет без каквито и да е било такси от страна на авиокомпанията, ако анулацията се заяви в същия ден, в който билетът е издаден. В случай на закупуване на билет за полет, изпълняван от нискотарифна авиокомпания, Потребителят няма право да направи анулация. При отказ на Потребителя да заплати дължимата такса за издаване на билет и/или неплащането й в срок от 2 работни дни, "Профи Турс ООД " има право да анулира билета за сметка на Потребителя на основание неспазване на договорените условия от страна на Потребителя. До получаването на дължимата сума, "Профи Турс ООД " има право да задържи или анулира издадените билети, без да носи каквато и да било отговорност към Потребителя за вреди. Задължението на Потребителя да заплати таксата за издаване на билета към "Профи Турс ООД " остава в сила и след анулацията на билета.

   Б. Заплащане на хотелски резервации
  12. Плащанията за хотелски резервации се извършват:
   • чрез кредитна карта (VISA, Mastercard) или дебитна карта (VISA Electron, Maestro) на ползувателя на услугата.
   • чрез потребителски профил в онлайн платформата за електронни разплащания EPay.bg на ползувателя на услугата.
   • в брой в офис на "Профи Турс ООД "
   • в брой на гише на EasyPay
   • по банков път на една от посочените по-долу банкови сметки:
    Сметка в Лева
    IBAN: BG57 RZBB 9155 1061 0119 15
    Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България, BIC: RZBBBGSF Сметка в Евро
    IBAN: BG60 BPBI 7940 1446 0752 01
    Юробанк България АД, София, България, BIC: BPBIBGSF
   Крайната цена на услугата е цената посочена от съответния хотел.
   Потребителят не дължи комисионна на "Профи Турс ООД " за услугата по издаване на хотелски ваучер.

   В. Заплащане на застраховки
  13. Плащанията за застраховки се извършват чрез кредитна карта (VISA, MASTER) или дебитна VISA Electron или по банков път на една от посочените по-долу банкови сметки:

   Сметка в Лева

   IBAN: BG57 RZBB 9155 1061 0119 15

   Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България, BIC: RZBBBGSF
   Сметка в Евро

   IBAN: BG60 BPBI 7940 1446 0752 01

   Юробанк България АД, София, България, BIC: BPBIBGSF

   В основание за банковия превод ПотребителяТ се задължава да впише резервационния код получен от системата.

   Потребителят не дължи комисионна на "Профи Турс ООД " за услугата по издаване на застрахователна полица.

 7. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ
  1. В случай, че закупената услуга не е използвана и/или не може да бъде използвана и/или Потребителят не желае да я използва и условията на съответната авиокомпания или доставчик на услугата допускат това може да се възстанови цената на цялата или част от услугата. Всяка авиокомпания и/или доставчик определя специфичните условия, при които това е възможно, както и документите, които следва да се представят, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. Профи Турс ООД не носи отговорност за решението на авиокомпанията и/или доставчикът на услугата относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя. При неявяване на Потребителя за използване на закупена резервация без предварително предупреждение към "Профи Турс ООД " заплатените суми по резервацията не подлежат на възстановяване.
  2. В случай, че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена същата се възстановява само по банков път в срок от 30 работни дни след възстановяване на съответната сума към Профи Турс ООД от авиокомпанията и/или доставчика на услугата и предоставяне от страна на Потребителя на валидни и пълни детайли на банкова сметка в писменна форма.
  3. Таксата за издаване на билет, както и комисионната за извършване на съответната услуга не подлежат на въстановяване освен в случаите, когато анулирането на съответния самолетен билет или друга услуга се дължи единствено на виновното неизпълнение на задълженията на Профи Турс ООД по настоящите Общи условия и/или приложимото законодателство.
 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "Профи Турс ООД " във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на "Профи Турс ООД ".
  2. Потребителят се съгласява "Профи Турс ООД " да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел, доставчик на коли под наем, застраховател).
  3. Потребителят се съгласява "Профи Турс ООД " да предоставя името и е-майл адреса, който е посочил при извършване на резервацията на трети лица, с които "Профи Турс ООД " има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица едниствено с цел изпращане на търговска информация на посочените е-майл адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: unsubscribe@ уеб адреса на нашия сайт.
  4. При използване на интернет резервационната система, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга туристическа услуга. Въведената информация съдържаща собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. Използвайки интернет резервационната система, уеб- страницата, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни,както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува с цел резервиране и закупуване на самолетни билети или съответна туристическа услуга. Потребителят се съгласява, че Профи Турс ООД може да събита информация относно (1) името на домейна на хоум сървъра, е-мейл адреси, типът на компютъра и типът на уеб браузъра на посетителите на сайта, (2) е-мейл адресите на посетителите, които комуникират с "Профи Турс ООД " или сайтът чрез е-мейл, (3) информация осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми , регистрационни форми и проучвания ( включително име, адрес, е-мейл, и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация отнасяща се до броя на посещенията на сайта.
  5. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации.
  6. "Профи Турс ООД " се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя резервация.
  7. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "Профи Турс ООД " като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. "Профи Турс ООД " използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата като технологията Secure Sockets Layer (SSL). С цел използване на уеб сайта Потребителите трябва да поддържат SSL-capable браузър като например MS Internet Explorer 6.0 (или по-нова версия) или Netscape Navigator 7.0 (или по-нова версия).
  8. "Профи Турс ООД " е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Профи Турс ООД " е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "Профи Турс ООД " или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на Профи Турс ООД; в случай на преобразуване на Профи Турс ООД
  9. "Профи Турс ООД " не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
  10. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "Профи Турс ООД ", включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни
  11. "Профи Турс ООД " ще информира своевременно Потребителите на резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Unsubscribe" на адрес: unsubscribe@ уеб адреса на нашия сайт
  12. "Профи Турс ООД " може да постави "бисквитки"(cookies) на компютърните системи на потребителите. Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях "Профи Турс ООД " може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките в случай, че има такива.
  13. Потребителят е съгласен "Профи Турс ООД " да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.
 9. РЕКЛАМАЦИИ
  1. Рекламации относно резервации и закупени билети, хотелски резервации и туристически услуги могат да се подават само в писменна форма в срок от 10 дни от датата на закупуване на самолетният билет, хотелска резервация или друга услуга. Рекламациите се подават от Потребителя направили резервация и/или ползувателя на услугите на "Профи Турс ООД " или от техен представител с нотариално заверено пълномощно както следва:

   Адрес: "Профи Турс ООД ", гр. София, ул. Доспат 43, ет. 1,

   Тел: 0879 323 622, 0884 241 988, 0884 88 77 50, 02 940 11 23

   e-mail

  2. "Профи Турс ООД " ще се запознае с исканията на Потребителят и ще излезе със становище в рамките на 10 работни дни от получаването на рекламацията в писменна форма.
 10. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
  1. Потребителят се съгласява да обезщети "Профи Турс ООД ", неговите служители, управители, агенти, партньори срещу всички вреди, възникнали в резултат на нарушаването на настоящите Общи условия.
  2. В случай, че "Профи Турс ООД " установи некоректно отношение у Потребителя а именно, ако Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание и цялата дължима сума не е преведена по сметката на "Профи Турс ООД ", Потребителят дължи на "Профи Турс ООД " неустойка в размер на три пъти дължимата сума, както и "Профи Турс ООД " ще уведоми незабавно компетентните органи за опита за измама.
  3. "Профи Турс ООД " не носи отговорност за щети, в резултат на форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства извън контрола на "Профи Турс ООД " като отменен полет, стачки на работниците и служителите на превозвача и/или летището, фалит или банкрут на авиокомапния или друг доставчик на туристически услуги от който "Профи Турс ООД " купува съответната услуга или продукт.
  4. "Профи Турс ООД " е само посредник между Потребителя и авиокомпанията, хотела, застрахователя или доставчика, с който урежда предоставянето на поръчаната от Потребителя услуга. Отговорността на "Профи Турс ООД " може да се ангажира само за вреди възникнали от действията на "Профи Турс ООД " в периода от момента на приключване на резервацията до -доставянето на билета, ваучера за хотелско настаняване, застрахователна полица или друга услуга и не може да надвишава стойността на платената от Потребителят сума в полза на "Профи Турс ООД ". "Профи Турс ООД " не поема никаква отговорност за преки или косвени вреди, възникнали преди, по време и след пътуването или ползването на съответната услуга включително, но не само телесни повреди, смърт, загуба на багаж, закъснение, несъстоятелност на изпълнителя на услугата и др.
  5. Всякакви претенции за вреди, произтекли от включително но не само от закупуването, ползването и/или неизползването на съответната туристическа услуга следва да бъдат насочени директно съответно към авиокомпанията, застрахователят и/или доставчика на съответната Туристическа услуга.
 11. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  1. Правата на интелектуалната собственост върху интернет резервационната система, софтуерни продукти, документи и други материали съдържащи се на тази уеб страница са на "Профи Турс ООД ". Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб сайта Greece-Hotels.BG.
  2. Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или интернет резервационната система на "Профи Турс ООД " и/или Сиситемите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки.
 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  1. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от материалното право на Република България. Споровете ще бъдат разглеждани от съдилищата, компетентни съгласно действащото законодателство.
  2. В случай, че някоя от разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.
  3. "Профи Турс ООД " си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя Общите условия, като промените влизат в сила от момента на публикуването им и имат действие за в бъдеще. По отношение на резервации, които са направени, преди публикуването на Общите условия се прилагат Общите условия, които са били действащи към момента на извършването на резервацията. Поради това Ви съветваме да запазите копие от Общите условия, които сте приели. Публикуването на Общите условия на уеб-страницата на "Профи Турс ООД " и съобщение в Блога на "Профи Турс ООД ", че са променени Общите условия, ще се счита за уведомление за промяната им. Ако продължите да използвате уеб сайта Greece-Hotels.BG, "Профи Турс ООД " счита, че сте се запознали с измененията и сте ги приели.

Препоръчани хотели в Гърция